SKO Visie in beeld & geluid

Visie en missie
Onze scholengroep is in 1997 ontstaan uit een besturenfusie tussen een groot aantal katholieke schoolbesturen in Flevoland en op de Veluwe.

Visie
De scholen van de SKO zijn ontwerpers van onderwijs voor de 21e eeuw. De leerkrachten zorgen voor een uitstekend pedagogisch klimaat met een veilige, kindgerichte en uitdagende leeromgeving. Naast aandacht voor taal en rekenen en de kernvakken is er aandacht voor samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden.
De SKO staat voor openheid, pluriformiteit en spiritualiteit. Leidend principe is ‘eenheid in verscheidenheid’: de scholen vormen samen een lerende organisatie waarin kennis en ervaring wordt gedeeld. Directeuren en leerkrachten hebben maximale professionele (regel)ruimte om op schoolniveau verantwoordelijkheid te kunnen nemen en uitoefenen.
De scholen investeren in onderwijskundig partnerschap met ouders. De SKO is maatschappelijk geëngageerd en speelt in op actuele ontwikkelingen in de samenleving. Waar mogelijk wordt samengewerkt met buurtverenigingen, kinderopvangorganisaties, voortgezet onderwijs, gemeenten en andere partijen.
De scholengroep geeft eigentijds vorm aan de overdracht van de waarden en normen die in de christelijke traditie al eeuwenlang richtinggevend zijn. Christelijke naastenliefde en solidariteit met kansarmen zijn een gedeelde verantwoordelijkheid.

Missie
De SKO heeft de missie om vanuit haar lokale en regionale maatschappelijke verantwoordelijkheid, onderwijs en vorming aan te bieden aan kinderen. De SKO staat voor kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs. Hierbij legt zij het accent op de harmonische ontwikkeling van ieder kind, met bijzondere aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden, eigen verantwoordelijkheid en creativiteit. De SKO verbetert voortdurend de kwaliteit van haar activiteiten en investeert daartoe in onderwijs, personeel, relaties en faciliteiten. De SKO doet dit alles vanuit de katholieke of oecumenische grondslag.