Ouders

Onderwijskundig partnerschap
Wij streven in de relatie van de scholen met de ouders en verzorgers naar ‘onderwijskundig partnerschap’. Uitgangspunt hiervoor is dat als de samenwerking tussen ouders en school goed is, dit een positieve invloed heeft op de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Onderwijskundig partnerschap bestaat uit pedagogisch en didactisch partnerschap. U kunt uw ideeën en/of opmerkingen daarover delen met de leerkracht of de schoolleiding. Het kan dan gaan over algemene zaken zoals normen en waarden op school en thuis, maar ook over de gezamenlijke aanpak van uw kind bij eventuele opvoedings- of leerproblemen. Door u goed te informeren en in te schakelen bij het leerproces van uw kind kan de school samen met u zorgen voor een optimale ontwikkeling van uw kind. Naast het onderwijskundig partnerschap kunt u ook door ouderparticipatie of medezeggenschap invulling geven aan uw actieve betrokkenheid bij de school. Op iedere school zijn er diverse activiteiten waarbij men uw hulp goed kan gebruiken. Denk hierbij aan sporttoernooien, het schoolfeest, excursies maar ook meer structurele hulp, zoals bij het leren lezen. Ook heeft iedere school een oudervereniging of ouderraad. Zij dragen vaak zorg voor de organisatie van zaken als de sinterklaas- en kerstviering, het schoolfeest, de schoolfotograaf e.d. De invulling hiervan verschilt per school. Kijkt u voor meer informatie hierover eens op de website van uw school.

Privacy
Op onze scholen gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze scholengroep (na te lezen onder publicaties). De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). De leerlinggegevens worden opgeslagen in digitale administratiesystemen. De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in leerlingvolgsystemen. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat onze school onderdeel uitmaakt van SKOFV, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid. Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met al deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen (recht op vergetelheid). Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leraar/lerares van uw kind, of met de schooldirecteur. Binnen onze scholengroep hebben we een privacyreglement (na te lezen onder publicaties). Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is door het CvB op 27 juni 2018 (met instemming van de (G)MR vastgesteld). Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft. Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares van uw kind, of bij de schooldirecteur. Kijkt u voor meer informatie hierover op de website van uw school.

Medezeggenschap
Goed onderwijs en een veilige schoolomgeving zijn zaken die een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn van bestuur, directies, medewerkers en ouders. Medezeggenschap staat bij de SKO dan ook hoog in het vaandel. Ouders en medewerkers kunnen via medezeggenschap samen uitvoering geven aan wensen, plannen en ideeën, met als ultieme doel de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
Aan de formele medezeggenschap wordt invulling gegeven door de medezeggenschapsraad (MR) van de school. De MR bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden. De MR leden hebben zitting voor een aantal jaar. Wanneer er vacatures ontstaan wordt dit door de MR aangekondigd en kunt u zich aanmelden en verkozen worden. Binnen de MR komen (beleids)zaken (bijvoorbeeld over financiën, schooltijden, pestprotocol etc.) op schoolniveau aan de orde.Beleidszaken die alle scholen aangaan komen aan de orde bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van de medewerkers van de scholen en de ouders en verzorgers van de leerlingen. De formele medezeggenschap is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Overeenkomstig deze WMO is de medezeggenschap bij de SKO vastgelegd in een statuut medezeggenschap en in medezeggenschapsreglementen voor de MR en de GMR (zie bij Publicaties).

Klachtenregeling
Alle scholen van de SKO besteden veel aandacht aan kwaliteitszorg, aan een veilig schoolklimaat en aan de communicatie en samenwerking met ouders. Toch kan het voorkomen dat uw kind geconfronteerd wordt met bijv. agressief gedrag van andere kinderen of dat u het niet eens bent met een bepaalde beslissing van de school aangaande het onderwijs of de zorg aan uw kind. Als u er dan met de leerkracht en met de directeur van de school niet uitkomt, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling (zie bij publicaties). Er wordt dan eerst nagegaan of er door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Als dat na zorgvuldig onderzoek niet mogelijk blijkt, dan kunt u terecht bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek onderwijs waarbij de SKO is aangesloten.

Externe vertrouwenspersonen
Het is belangrijk dat onze leerlingen en medewerkers zich veilig en prettig voelen op school. Toch kunnen er dingen gebeuren die dat gevoel aantasten. Binnen de SKO worden veruit de meeste klachten en problemen intern opgelost, bijvoorbeeld via de leraren of de leidinggevende. Bij klachten die te maken hebben met discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie of andere misdragingen kan er contact worden opgenomen met de interne contactpersonen op de scholen. Soms is het echter lastig om een klacht op school te melden. Dat is het moment om contact te leggen met een externe vertrouwenspersoon. SKO heeft een afspraak met mevrouw Wea Dekker. U kunt contact opnemen via het mailadres: vertrouwenspersoon@skofv.nl.