Organisatiestructuur

Organisatie_structuur

College van bestuur
Het College van Bestuur (CvB) is het dagelijk bestuur van de SKO. De leden van het CvB zijn benoemd door de Raad van Toezicht. Het CvB is verantwoordelijk voor het waarborgen van de onderwijskwaliteit, het strategisch positioneren van de organisatie, het personeelsbeleid, goed werkgeverschap, het financieel en materieel beleid, beheer, de bedrijfsvoering en de verbinding met de interne- en externe stakeholders.

Het CvB wordt ondersteund door de staf en bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid geadviseerd door het directieberaad.

Het CvB bestaat per 1/9/ 2018 uit Koen Oosterbaan (voorzitter) en Maaike Huisman. Contact met het CvB is mogelijk via Jeroen Wezenberg (j.wezenberg@skofv.nl).

Raad van toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) beoordeelt de resultaten van het gevoerde beleid en controleert of de middelen doelmatig en rechtmatig worden ingezet. De RvT is de werkgever van het College van Bestuur (CvB) en ziet er op toe dat het CvB door middel van strategie, beleid en beheer het doel van de stichting realiseert, met oog voor de daarbij aan de orde zijnde belangen, processen, effecten en risico’s en dat het CvB strategisch weloverwogen en maatschappelijk verantwoorde beleidskeuzes maakt. De leden van de RvT worden benoemd voor de tijd van vier jaar. Aftredende leden zijn maximaal één maal herbenoembaar. De zittende leden van de RvT werven en selecteren zelf nieuwe kandidaten en dragen zorg voor de invulling van de vacature. Nieuwe leden worden benoemd op basis van een vooraf openbaar gemaakt profiel.

Naam Functie
Dhr. J. Janssens Voorzitter, remuneratiecommissie
Mw. M.B. Visser Lid, auditcommissie
Mw. E. van Elderen – Verhagen Lid, commissie wordt bepaald
Dhr. H. Wilbers Lid, commissie wordt bepaald
Dhr. H.A. Voortman Lid, audit- en remuneratiecommissie
Dhr. E. Bosschaart Lid, onderwijscommissie

Contact met de RvT is mogelijk via Jeroen Wezenberg (j.wezenberg@skofv.nl).

Directieberaad
De 28 directies van de scholen zijn verenigd in een directieberaad dat maandelijks bij elkaar komt. Het directieberaad adviseert het CvB bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de scholengroep.De bijeenkomsten van het Directieberaad worden voorbereid door een Agendacommissie (bestaande uit Erik van Turnhout, Clementine Lagendijk, Rolf Tuinman en Marijke Tromp). Het CvB is ook lid van de Agendacommissie.

Contact met het Directieberaad en / of de Agendacommissie is mogelijk via Jeroen Wezenberg (j.wezenberg@skofv.nl).

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van de medewerkers van de scholen en de ouders en verzorgers van de leerlingen. De GMR adviseert het bestuur en denkt met het bestuur mee over zaken die alle scholen van de SKO aangaan.

De GMR bestaat uit 6 personeelsleden en uit 6 ouders, die een binding hebben met een basisschool van SKO. De GMR geeft vorm aan medezeggenschap op bovenschools niveau. De school MR-en geven vorm aan medezeggenschap op school niveau en zijn de achterban van de GMR. De GMR leden worden gekozen door de school MR-en en vertegenwoordigen de school MR-en op bovenschools niveau, echter zonder last en ruggespraak. De GMR is te bereiken via Jeroen Wezenberg (j.wezenberg@skofv.nl).

Bestuurskantoor
Op het bestuurskantoor van de SKO zijn stafmedewerkers en projectleiders werkzaam die het College van Bestuur, het directieberaad en de schooldirecties ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van beleid en bij de uitvoering van projecten. Veel administratieve werkzaamheden zijn uitbesteed aan het Onderwijsbureau Meppel (o.a. de personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie). Ook coördineert dit bureau de uitvoering van het onderhoud aan alle schoolgebouwen van de SKO.

De medewerkers van het stafbureau zijn bereikbaar via het secretariaat (0320-225040 of secretariaat@skofv.nl).

Naam Functie
Jeroen Wezenberg Bestuurssecretaris
Marie Claire Eising Controller
Sophia Kroon Adviseur HRM
Kim Verkerk Adviseur HRM
Linda Karin Hoekstra Adviseur Onderwijs primair proces
Angelique Junte Secretariaat bestuurskantoor
Ingrid Bergervoet Administratief medewerkster Akke & Demi
Saskia Maatman Bovenschoolse coach & Young Professionals
Annouschka Timmer Onderwijsadviseur & Orthopedagoog
Margriet Vaandering Administratief medewerkster HRM
Wiesje Verhoeven Adviseur Onderwijs & Kwaliteit