Onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit

We werken voortdurend aan verbetering van de onderwijskwaliteit. We streven naar onderwijs ‘op maat’ voor iedere leerling en naar een onderwijsaanbod dat is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling en de eisen die de maatschappij stelt. We bieden kinderen een veilig pedagogisch klimaat met een stimulerende en uitdagende leeromgeving. Dit vraagt veel kwaliteit van de leerkrachten en de directies en van de faciliteiten die we hen bieden. We investeren daarom planmatig en doelgericht in onderwijs, personeel en faciliteiten.
De scholen verantwoorden hun visie op onderwijs en de keuzes die zij op grond daarvan maken in hun schoolplan en jaarwerkplan. Ook geven zij daarin aan hoe zij werken aan verbetering van hun onderwijs. Wij vinden dat goede communicatie tussen alle betrokkenen de kwaliteit in de scholen waarborgt. In ons kwaliteitszorgsysteem is vastgelegd hoe we zicht houden op het leveren van de gewenste onderwijsopbrengsten en de voortdurende verbetering daarvan. Hiermee houden directies en het College van Bestuur overzicht over alles wat er binnen de school moet gebeuren. De directeur krijgt alle aspecten regelmatig onder ogen en kan daardoor planmatig werken aan verbetering. Ook is hij goed voorbereid wanneer ouders of de inspectie vragen stellen over de kwaliteit van het onderwijs.
Eén keer per vier jaar voeren we een tevredenheidsonderzoek uit onder de medewerkers, de ouders en de leerlingen. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om het beleid over de afgelopen periode te evalueren en om richting te geven aan het beleid voor de komende periode.