Medezeggenschap (MR & GMR)

Goed onderwijs en een veilige schoolomgeving zijn zaken die een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn van de SKOFV-organisatie, de medewerkers van de school en de ouders van de kinderen. Medezeggenschap staat bij de SKOFV dan ook hoog in het vaandel. Ouders en medewerkers kunnen via medezeggenschap immers samen uitvoering geven aan wensen, plannen en ideeën, met als ultieme doel de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Formele Medezeggenschap

Aan de formele medezeggenschap wordt invulling gegeven door de medezeggenschapsraad (MR) van de school. De MR bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden. De MR leden hebben zitting voor een aantal jaar. Wanneer er vacatures ontstaan wordt dit door de MR aangekondigd en kunt u zich aanmelden en verkozen worden. Binnen de MR komen (beleids)zaken (bijv. over financiën, schooltijden, pestprotocol etc.) op schoolniveau aan de orde.

Beleidszaken die alle scholen aangaan worden op SKOFV niveau geregeld en komen aan de orde binnen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Zie in het menu hiernaast : GMR.

De formele medezeggenschap is conform de wettelijke vereisten vastgelegd in een statuut en reglementen. Deze kunt u hieronder downloaden.