Ouders

Onderwijskundig partnerschap
Wij streven in de relatie van de scholen met de ouders en verzorgers naar ‘onderwijskundig partnerschap’. Uitgangspunt hiervoor is dat als de samenwerking tussen ouders en school goed is, dit een positieve invloed heeft op de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen.
Onderwijskundig partnerschap bestaat uit pedagogisch en didactisch partnerschap. U kunt uw ideeën en/of opmerkingen daarover delen met de leerkracht of de schoolleiding. Het kan dan gaan over algemene zaken zoals normen en waarden op school en thuis, maar ook over de gezamenlijke aanpak van uw kind bij eventuele opvoedings- of leerproblemen. Door u goed te informeren en in te schakelen bij het leerproces van uw kind kan de school samen met u zorgen voor een optimale ontwikkeling van uw kind. Naast het onderwijskundig partnerschap kunt u ook door ouderparticipatie of medezeggenschap invulling geven aan uw actieve betrokkenheid bij de school. Op iedere school zijn er diverse activiteiten waarbij men uw hulp goed kan gebruiken. Denk hierbij aan sporttoernooien, het schoolfeest, excursies maar ook meer structurele hulp, zoals bij het leren lezen.
Ook heeft iedere school een oudervereniging of ouderraad. Zij dragen vaak zorg voor de organisatie van zaken als de sinterklaas- en kerstviering, het schoolfeest, de schoolfotograaf e.d. De invulling hiervan verschilt per school. Kijkt u voor meer informatie hierover eens op de website van uw school.

Medezeggenschap
Goed onderwijs en een veilige schoolomgeving zijn zaken die een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn van bestuur, directies, medewerkers en ouders. Medezeggenschap staat bij de SKO dan ook hoog in het vaandel. Ouders en medewerkers kunnen via medezeggenschap samen uitvoering geven aan wensen, plannen en ideeën, met als ultieme doel de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
Aan de formele medezeggenschap wordt invulling gegeven door de medezeggenschapsraad (MR) van de school. De MR bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden. De MR leden hebben zitting voor een aantal jaar. Wanneer er vacatures ontstaan wordt dit door de MR aangekondigd en kunt u zich aanmelden en verkozen worden. Binnen de MR komen (beleids)zaken (bijvoorbeeld over financiën, schooltijden, pestprotocol etc.) op schoolniveau aan de orde.
Beleidszaken die alle scholen aangaan komen aan de orde bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van de medewerkers van de scholen en de ouders en verzorgers van de leerlingen. De formele medezeggenschap is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Overeenkomstig deze WMO is de medezeggenschap bij de SKO vastgelegd in een statuut medezeggenschap en in medezeggenschapsreglementen voor de MR en de GMR (zie bij Publicaties).

Klachtenregeling
Alle scholen van de SKO besteden veel aandacht aan kwaliteitszorg, aan een veilig schoolklimaat en aan de communicatie en samenwerking met ouders. Toch kan het voorkomen dat uw kind geconfronteerd wordt met bijv. agressief gedrag van andere kinderen of dat u het niet eens bent met een bepaalde beslissing van de school aangaande het onderwijs of de zorg aan uw kind. Als u er dan met de leerkracht en met de directeur van de school niet uitkomt, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling (zie bij publicaties). Er wordt dan eerst nagegaan of er door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Als dat na zorgvuldig onderzoek niet mogelijk blijkt, dan kunt u terecht bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek onderwijs waarbij de SKO is aangesloten.

Externe vertrouwenspersonen

Het is belangrijk dat onze leerlingen en medewerkers zich veilig en prettig voelen op school. Toch kunnen er dingen gebeuren die dat gevoel aantasten. Binnen de PSG worden veruit de meeste klachten en problemen intern opgelost, bijvoorbeeld via de mentor of de leidinggevende. Bij klachten die te maken hebben met discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie of andere misdragingen kan er contact worden opgenomen met de interne vertrouwenspersonen op de scholen. Soms is het echter lastig om een klacht op school te melden. Dat is het moment om contact te leggen met een externe vertrouwenspersoon.
SKO heeft een afspraak met GGD Flevoland. U kunt contact opnemen met: 0320 276211.