Organisatiestructuur

Organisatie_structuur

College van bestuur
Het College van Bestuur (CvB) is het bestuur van de SKO. De leden van het CvB worden benoemd door de Raad van Toezicht.
Het CvB is verantwoordelijk voor het waarborgen van de onderwijskwaliteit, het strategisch positioneren van de organisatie, het personeelsbeleid en het goed werkgeverschap, het financieel en materieel beleid en beheer, de bedrijfsvoering en de verbinding met de interne- en externe stakeholders.
Het CvB wordt ondersteund door de staf en bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid geadviseerd door het directieberaad.

Het CvB bestaat uit:
Koen Oosterbaan, Voorzitter CvB, koen.oosterbaan@skofv.nl
Annelies Verbeek, Lid CvB, annelies.verbeek@skofv.nl

Raad van toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) beoordeelt de resultaten van het gevoerde beleid en controleert of de middelen doelmatig en rechtmatig worden ingezet. De RvT is de werkgever van het College van Bestuur (CvB) en ziet er op toe dat het CvB door middel van strategie, beleid en beheer het doel van de stichting realiseert, met oog voor de daarbij aan de orde zijnde belangen, processen, effecten en risico’s en dat het CvB strategisch weloverwogen en maatschappelijk verantwoorde beleidskeuzes maakt. De leden van de RvT worden benoemd voor de tijd van vier jaar. Aftredende leden zijn maximaal één maal herbenoembaar. De zittende leden van de RvT werven en selecteren zelf nieuwe kandidaten en dragen zorg voor de invulling van de vacature. Nieuwe leden worden benoemd op basis van een vooraf openbaar gemaakt profiel. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor een lid.

De RvT bestaat uit 6 leden, te weten:
Dhr. B. Brouwer (voorzitter)
Dhr. J. Janssens
Dhr. R.E.F.M. Nijhof
Mw. M.B. Visser
Dhr. E. Bosschaart
Dhr. H.A. Voortman

Directieberaad
De directies van de scholen zijn verenigd in een directieberaad dat maandelijks onder voorzitterschap van het College van Bestuur (CvB) bij elkaar komt. Het directieberaad adviseert het CvB bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de scholengroep.
Binnen het directieberaad zijn actieteams ingesteld voor de uitwerking van diverse strategische beleidsthema’s. Een actieteam bestaat uit een aantal directeuren onder voorzitterschap van een van de directeuren en met ondersteuning van een adviseur. Het actieteam werkt op basis van een door het CvB gegeven opdracht en werkt die opdracht in samenspel met het directieberaad uit tot een voorstel en/of een product. Voordat zo’n voorstel of product definitief wordt vastgesteld en uitgevoerd, wordt het doorgaans voor advies of instemming voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van de medewerkers van de scholen en de ouders en verzorgers van de leerlingen. De GMR adviseert het bestuur en denkt met het bestuur mee over zaken die alle scholen van de SKO aangaan.
Zie voor het GMR-reglement en de vastgestelde GMR-notulen bij Publicaties.

Bestuurskantoor
Op het bestuurskantoor van de SKO zijn stafmedewerkers en projectleiders werkzaam die het College van Bestuur, het directieberaad en de schooldirecties ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van beleid en bij de uitvoering van projecten.
Veel administratieve werkzaamheden zijn uitbesteed aan het Onderwijsbureau Meppel (o.a. de personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie). Ook coördineert dit bureau de uitvoering van het onderhoud aan alle schoolgebouwen van de SKO.

Secretariaat
Tanja Kerpershoek (ma t/m vr)
0320 – 22 50 40
secretariaat@skofv.nl

Bestuursondersteuning
Ank Swart (ma. en di.)
0320 – 22 50 41
ank.swart@skofv.nl

Bestuurssecretaris
Jeroen Wezenberg
0320 – 22 50 70
jeroen.wezenberg@skofv.nl

Adviseur HRM & personeelsbeleid
Sophia Kroon (ma. t/m do.)
0320 – 22 50 42
sophia.kroon@skofv.nl

Adviseur HRM & professionalisering
Kim van der Boom (di. t/m vr.)
0320 – 22 50 43
kim.vanderboom@skofv.nl

 

 

 

 

 

 

Adviseur Onderwijs & kwaliteit
Ineke Kreulen (di. t/m do.)
0320 – 22 50 48
i.kreulen@skofv.nl

Adviseur Onderwijs Primair Proces
Linda-Karin Hoekstra
0320 – 22 50 44
linda-karin.hoekstra@skofv.nl

Projectleider Onderwijsinnovatie & ICT
Kristian Van den Berg
0320 – 22 50 40
kristian.vandenberg@skofv.nl

Financieel controller
Marie Claire Eising (ma. t/m do.)
0320 – 22 50 40
marieclaire.eising@skofv.nl

Plusdirecteur
Joost de Bruin
0320 – 22 50 40
joost.debruin@skofv.nl